Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

  • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
  • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
  • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
  • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky https://dinox.sk

DINOX - Kovovýroba, s.r.o.
sído: Na Rovni 368/43 - Ľubotin
IČO: 52030091
IČ DPH: SK2120887615

prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky kontakty

II.

Účel spracúvania osobných údajov

  • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
  • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

  • e-mailová adresa (na účely komunikácie so zákazníkom)

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

  • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

V.

Zverejnenie údajov

  • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje